VNITŘNÍ  ŘÁD ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

MUDr. Mgr.Jana Králová,  Praktický lékař pro děti a dorost  

 • Základní práva pacienta

Každý pacient má právo ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Nezletilý pacient mladší 15let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce (výjimku tvoří neodkladná péče). Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem.

 • Registrace k praktickému lékaři pro děti a dorost

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pacient může požádat o registraci jestliže je mladší 19 let a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému lékaři, v případě nezletilých pacientů žádají jeho zákonní zástupci. Rodiče novorozence žádají o jeho registraci před očekávaným narozením a oznámí lékaři propuštění z porodnice v den propuštění.

O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu, jehož kopii předá pacientovi. V případě odmítnutí pacienta do své péče z důvodů kapacitních možností má pacient právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které mu poskytovatel vydá na vyžádání, nevydá je v případě, pokud jeho vydání pacient či jeho zákonný zástupce odmítá.

 • Ordinační a provozní doba

Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do ordinace a také na webových stránkách www.jana-kralova.cz . V provozních hodinách je v ordinaci přítomna zdravotní sestra, která přijímá a vyřizuje žádosti pacientů podané osobně či telefonicky. Odběry krve bez lékařského vyšetření  provádí zdravotní sestra v pracovní dny denně mezi 7-8 hodinou.                                                                      

V ordinačních době je v ordinaci přítomna lékařka, která osobně poskytuje zdravotní služby. Příjem pacientů k ošetření končí 30 minut před skončením ordinační doby.

 • Objednání na vyšetření

Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně nebo telefonicky. Na preventivní prohlídky objednává pacienty zdravotní sestra osobně při předchozí návštěvě ordinace nebo telefonicky či formou sms. Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky nebo osobně omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

 • Čekání na vyšetření

Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby Prostory čekárny a chodby jsou monitorovány kamerou. Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně hraček. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

 • Pořadí vyšetření

Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží  pacientů a po konzultaci s lékařem určuje pořadí pacientů. Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v pořadí dle příchodu. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat.

 • Vyšetření

Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy.

 • Oznamování změn

Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí do 8 dnů svému registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

 • Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby. Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost či praktickému lékaři pro dospělé, dosavadní registrující lékař odešle novému lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

 • Úhrada služeb

V ordinaci poskytujeme kromě standardní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i nadstandardní péči a vyšetření, která nejsou z tohoto systému hrazena.Ceník těchto výkonů je vyvěšen v čekárně a také na webových stránkách www.jana-kralova.cz  .

 • Důsledky porušení vnitřního řádu

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.

Pacient, jeho zákonný zástupce či další doprovazející osoba má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickému personálu

 

 

                                          Tento vnitřní řád je platný od 1.8.2013